Publicaties

Publicaties van Frida Meints

publicaties door Frida Meints

Frida Meints heeft samen met Cobi Visser enkele boeken geschreven. Uitgegeven bij Instondo.
Klik hier voor de link

Kiezen voor een brede kijk op instructie

Differentiëren is noodzaak, want kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen werken. Dat willen ze ook, want dan kunnen ze laten zien dat ze competent en autonoom zijn. Effectieve instructies helpen om succesvol te differentiëren. Een instructie is effectief als deze past bij het onderwerp dat aan de orde is én bij de leerling(en). Om dit te kunnen realiseren dienen leerkrachten te gebruik te maken van meerdere instructievormen. In deze TIBtool passeren de directe instructievormen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld de revue. Niet theoretisch. Wel onderbouwd, maar vooral praktisch.
IB’ers vinden hier in compacte vorm veel achtergrondinformatie en handreikingen om met hun team te kiezen voor een brede kijk op instructie en een meer gedifferentieerde manier van instructie geven te implementeren. Leerkrachten vinden inspiratie voor gevarieerde instructie bij spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en onderzoekend leren. Een absolute meerwaarde is dat de auteurs op een evenwichtige manier laten zien dat ook voor kleuters goede instructie belangrijk is.

Recensie uit www.bol.com
Deeltje 25 in de reeks ‘TIBtools’, een bescheiden uitgave met theorie & praktijk ineen. De reeks richt zich op onderwijsprofessionals, met name in het basisonderwijs. In dit deel staat het belang van goede, doelgerichte, gedifferentieerde instructie centraal. De aandacht gaat eerst uit naar de rol van de IB’er (Intern Begeleider) als kenniscoördinator. Daarna wordt het thema ‘Instructie’ verder uitgediept en in relatie gebracht met: de meerwaarde van een goede instructie, instructie aan kleuters, instructie die zich specifiek richt op spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen & onderzoekend leren. De informatie biedt een bescheiden theoretische context en zoomt adequaat in op de dagelijkse lespraktijk van onderwijsgevenden. Tools, oefeningen, afvinklijstjes, maar ook voorbeeldlessen reiken beelden aan bij het hoe en waarom van de didactische bedoelingen. De publicatie is overzichtelijk en compleet in een notendop. Met de rubrieken Meer weten, Geraadpleegde websites, een overzicht van de TIBtool-publicaties tot nu toe en summiere informatie over de auteurs.

Mart Seerden

Combinatiegroep 2/3 Doen!

combinatiegroep 2/3 doen

Er zijn steeds meer scholen die vanuit hun visie op goed onderwijs een combinatiegroep 2/3 formeren. Zulke scholen zien kansen voor zowel de kleuters als de kinderen in groep 3. Wie van een combinatiegroep 2/3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing, vindt in deze TIBtool concrete antwoorden op vragen zoals: Hoe maak ik van twee groepen één groep? Heeft een combinatiegroep 2/3 een ideale samenstelling? Hoe verdeel ik mijn aandacht goed? Hoe ga ik om met methoden? Kan ik nog thematisch werken zoals in een kleutergroep? Hoe bewaak ik de einddoelen? Hoe instrueer ik direct en effectief? Hoe kan ik nog bewuster plannen en organiseren? Hoe ziet mijn weekplanning er uit? Hoe zorg ik voor een rijke speelleeromgeving?

Leerkrachten en intern begeleiders vinden volop handvatten om met de collega’s van de groepen 1 tot en met 4 na te denken over een voor hen meest kansrijke aanpak om een combinatiegroep 2/3 te vormen, zodat deze leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale opbrengsten. Zo wordt de combinatiegroep 2/3 succesvol.

Klik hier voor de link naar de uitgever

Klik hier voor een recensie van het boek van Biblion